Allt fler regler i banksektorn ökar risken för regelkrockar

Branschorganisationen Svenska Bankföreningen, verkar för sunda regler som möjliggör en sund bankmarknad, ser en ständig ökning av regler och lagar som berör deras sektor. Chefsjurist Åsa Arffman efterlyser en bättre stringens i regelgivningen för att undvika målkonflikter och regelkrockar.

En av Bankföreningens främsta uppgifter är att arbeta aktivt för en förbättrad lagstiftning för branschen och att se till att nya lagar är effektiva.

– Vår uppgift är att underlätta regelefterlevnad för våra medlemmar. Därför försöker vi hålla oss välinformerade. Något vi gör genom att ha en nära dialog med departement och tillsynsmyndighet men även andra aktörer på marknaden. Om våra medlemmar uppmärksammar problem eller brister i lagstiftningen kan vi diskutera dessa frågor inom Bankföreningen och försöka påverka så att det ska bli ett bra regelverk i Sverige, säger Åsa Arffman, chefsjurist på Bankföreningen.

Brott och bedrägerier ökar
Bankföreningens fokusfrågor för 2023 är digitalisering och säkerhet. Det gäller nya regler som kommer med DORA (Digital Operational Resilience Act) och tillgänglighetsdirektivet, som bland annat handlar om inkludering av bankkunder i den digitala världen så att alla kan använda bankappar och hemsidor.

När det gäller säkerhet är bedrägerier och penningtvätt, som är ett stort samhällsproblem, ett fokusområde. Ett exempel där Bankföreningen aktivt verkar för att få till en lagändring är att förhindra telefonbedrägerier genom så kallad ”spoofing”. Alltså när någon ringer upp från ett dolt eller manipulerat nummer och utger sig vara från till exempel bank eller polis för att komma över kontouppgifter.

När det gäller regelverken för Bankföreningens medlemmar finns det ett antal utmaningar där olika regler krockar som till exempel möjligheten att dela information mellan banker för att motverka penningtvätt utan att påverka individens integritet.

– Vi strävar efter att hitta en balans mellan integritet och brottsbekämpning och samtidigt se till att kundernas behov av säkerhet är prioriterade. Tyvärr är reglerna inom banksektorn inte alltid harmoniserade med varandra, vilket skapar svårigheter för våra medlemsföretag att följa dem. Många gånger är det svårt att avgöra vilka regelverk som ska prioriteras och vilka konsekvenser det kan få om man bryter mot dem, säger Åsa Arffman och fortsätter:

– Jag skulle gärna se en instans, ett implementeringsråd, som tittar på helheten och hur detta påverkar våra medlemmar i praktiken.

Fler lagar och regler framöver
Att regler och lagar för den finansiella sektorn ökar säger Åsa Arffman är en naturlig utveckling. Banker påverkas av det som sker i omvärlden. Hon exemplifierar med den bankkrasch som skedde 2008, som följdes av en ”regelflod” för att förhindra en upprepning av kraschen. Men branschen regleras även av allmänna förändringar så som digitalisering och hållbarhet.

– Vi inser att regelfloden inom banksektorn kommer att öka. Compliance-risken blir också större ju fler regelverk som företagen ska förhålla dig till. Bland våra medlemmar är det fler som arbetar med compliance nu än för bara 5-6 år sedan. Det säger något om hur krångligt det är att följa dessa regelverk. Man kan reglera ramen för stabilitet men lämna ett utrymme för självreglering i syfte att minska målkonflikter och regelkrockar, avslutar Åsa Arffman.