Compliance Akademien

Sedan år 2013har vi byggt ut vår verksamhet med en Compliance Akademi. Inom Compliance Akademien finns vår kursverksamhet. Den består av Grundkursen i Compliance som vi håller två gånger per år. Grundkursen riktar sig till både medlemmar i Compliance Forum och andra personer som är intresserade av compliance. Den behandlar och definierar den roll som Compliancefunktionen har i finansiella företag.

Under år 2013 lanserade vi en praktiskt inriktad fördjupning och påbyggnad av Grundkursen under namnet Compliance i praktiken. Kursen riktar sig till dig som är praktiskt verksam inom compliance och som vill fördjupa dina kunskaper i frågor som är centrala för en Compliancefunktion.

Båda kurserna leds av personer med mångårig erfarenhet av arbete inom compliance. Kurserna ger stora möjligheter till diskussion och erfarenhetsutbyte.

De olika delmomenten i kurserna är fristående. Genomförande av kurserna förutsätter ett visst antal deltagare.

 

Grundkurs i Compliance – roll, ansvar, arbetsuppgifter, gränsdragningar, m.m.

Kursens leds av Christina Strandman Ullrich och är indelad i fyra avsnitt som behandlas vid fyra olika tillfällen. Kursen har ett praktiskt fokus och det lämnas utrymme för deltagarnas egna reflektioner. Diskussion mellan deltagarna uppmuntras.

Del I - Intern kontroll - kontrollfunktionernas ställning och ansvarsområden
Behandlar begreppen intern styrning och kontroll. Under kurstillfället diskuteras vad som ligger i begreppen samt hur man kan åstadkomma och bibehålla en god intern kontroll i företaget. Likaså behandlas de olika kontrollfunktionerna, inkl. skillnader och likheter mellan dem, var i företagets organisation som de ska finnas och deras olika ansvarsområden. Även gränsdragning mot andra funktioner såsom juridik, riskkontroll och internrevision berörs.

Del II – Arbetsuppgifter för Compliance 
Fokuserar på Compliancefunktionens arbetsuppgifter. Vi går igenom hur risker identifieras och följs upp m.m.

Del III - Internt regelverk; Compliance egen organisation
Fokus ligger på hur man får ett sammanhängande regelverk och vad man bör tänka på när man tar fram och utformar interna regler. Vilka kompetenser behövs i en Complianceorganisation?

Del IV - Outsourcing – New Product Approval Process

Frågor som hur man åstadkommer en lyckad outsourcing samt vilken roll Compliancefunktionen har i outsourcinglösningar tas upp. Identifiering av risker i samband med framtagande av nya produkter och tjänster behandlas också.

 

Compliance i praktiken – fördjupad praktiskt inriktad kurs

Kursens leds av personer med lång erfarenhet av compliancearbete. Den behandlar viktiga frågor i compliancefrunktionens vardag med exempel från verkligheten (case studies). Kursen innehåller fyra avsnitt och pågår under två dagar. Kursen innehåller flera workshops. Deltagarna kan välja att delta i ett eller flera avsnitt. Tillfälle till diskussioner och erfarenhetsutbyte ges i varje avsnitt. Deltagarna får tillgång till praktiskt arbetsmaterial.

Ämnen som har tagits upp på denna kurs är Compliance Risk Assessment och Compliance Plan, Anti-korruption, New Product Approval Process och Code of Conduct.

För närmare information om nästa kurstillfälle för Grundkursen och fördjupningskursen, se under fliken Aktuellt.